Eltip bermek we Töleg


Eltip bermek hyzmatynyň usullary

Zakaz gelenden soň biziň işgärimiz siz bilen zakaz baradaky maglumatlary doly tassyklamak üçin hökman habarlaşar. Zakaz işlenilýär we tassyklanylandan soňra kurýere berilýär. Biziň kurýerimiz siziň zakazyňyzy gysga wagtyň içinde görkezilen salga size oňaýly bolan wagtda eltip berer we gerekli bolan resminamalary resmileşdirer.

Eltip bermek hyzmatynyň bahasy: 5,00 TMT
Hyzmatyň wagty (Türkmenabat şäheriniň içinde): sagat 10:00-dan, 20:00-a çenli
Eltip berilýän wagty: azyndan 1 sagat. Şeýle-de siz biziň menejerimizden anyk wagtyny sorap bilersiňiz.
Mümkin bolan töleg usullary
 • Telefonyn hasabyndan töleg
 • Nagt töleg
250,00 manatlyk haryt satyn alynylanda Türkmenabat şäherine eltip bermek hyzmaty MUGT.

Hyzmatyň wagty (Türkmenabat şäheriniň içinde): sagat 10:00-dan, 20:00-a çenli
Eltip berilýän wagty: azyndan 1 sagat. Şeýle-de siz biziň menejerimizden anyk wagtyny sorap bilersiňiz.
Mümkin bolan töleg usullary
 • Telefonyn hasabyndan töleg
 • Nagt töleg
Zakaz edilenden soňra siz gelip, zakazyň bahasyny töläp harydy alyp gitmeli. Zakazyňyzy her gün sagat 9:00-21:00 aralygynda alyp gidip bilersiňiz. Dükanyň salgysy ... Mümkin bolan töleg usullary
 • Telefonyn hasabyndan töleg
 • Nagt töleg

Töleg usullary

Zakazyňyzy telefonuňyzyň hasabyndan töläp bilersiňiz, siz biziň hasaplaşyk belgimize zakazyň jemi summasyny geçiräýmeli. Töleg TMCELL operatoryndan kabul edilýär. Töleg geçireniňizden soňra, ýagny biziň hasap belgimize jemi summany geçireniňizden soňra, size tölegiň kabul edilenligi barada SMS habary geler.
Üns beriň! Pul ugradanyňyzda saýta registrirleneniňizde görkezilen belgiden ugratmalydyr!
Eger-de siz başga telefondan ugratmak isleseňiz, pul ugratjak belgiňizi töleg kommentariýasyna ýazyp ugradyň.
Mümkin bolan eltip bermek hyzmatynyň usullary
 • Tölegli eltip bermek
 • Mugt eltip bermek
 • Dükandan gelip alyp gitmek
Zakazyň jemi summasyny harydy kabul eden wagtyňyz Kurýere töläp bilersiňiz! Tölegi tassyklaýan resminamalar size beriler. Mümkin bolan eltip bermek hyzmatynyň usullary
 • Tölegli eltip bermek
 • Mugt eltip bermek
Bu töleg usulynda Siz zakazyňyzy dükanyň kassasyna nagt we nagt däl (telefonuň hasabyndan) görnüşde töläp bilersiňiz. Mümkin bolan eltip bermek hyzmatynyň usullary
 • Dükandan gelip alyp gitmek