Online telefon çeholyna çap etmek

Online telefon çeholyna çap etmek - ýokary hilli we çalt!


«Enaýyfoto»  internet dükany täze  "Online telefon çeholyna çap etmek"  onlaýn hyzmatyny hödürleýär .  

Suratly çehol diňe ýadyrgärlik hökmünde däl, mundan başgada garyndaşlar we ýakynlaryňyz üçin iň gowy sowgatlaryň biri. Şonuň üçin biz size Onlaýn telefon daşynda surat çap etmek hyzmatyny hödürleýäris. Egerde siz wagtyňyzy ýitiresiňiz gelmese, internediň üsti bilen onlaýn zakaz ediň.  Biziň saýtymyzyň üsti bilen  " Online telefon çeholyna çap etmek" hyzmatyny zakaz ediň!  Zakaz etmek gaty aňsat, nusgalardan göwnüňize ýaran nusgany saýlap, suratlaryňyzy ýüklemeli we ýazgy ýazmaly bolsa ýazgy ýazsaňyz bolany. Soň diňe taýyn çeholyňyzy almagyňyz galýar.


Zakaz etmek 

Nähili işleýär?


MÜŞDERI

Göwnüňize ýaran nusgany saýlaýaňyz, suratlaryňyzy ugradýaňyz we ýazgy ýazmaly bolsa ýazgyny ýazyp, sebede oklaýaňyz. Sebede goşanyňyzdan soňra, edil öňki ýaly zakazy resmilerşdirip "Onlaýn telefon çeholyna çap etmek" hyzmatyny zakaz edýarsiňiz.
  

 !        Egerde siz onlaýn çehola çap etmek hyzmatynyň nädip zakaz etmelidigini bilmeseňiz, aşakda öwrenip bilersiňiz.        

BIZIŇ MENEJERIMIZ

Zakaz gelenden soň biziň menejerimiz siz bilen zakaz baradaky maglumatlary doly tassyklamak üçin hökman habarlaşar we zakaz boýunça ähli soraglaryňyza jogap.

Biziň HÜNÄRMENIMIZ

Siziň zakazyňyz hünärmenlerimize ugradylýar, gysga wagtyň içinde çeholyň makedini siziň telefon modeliňiz üçin taýynlaýar we we Email, Line ýa-da VK salgylaryňyzyň birine tassyklamak üçin ugradýar. Tassyklanylandan soň çehol taýýarlanylýar we kurýere ýa-da menejere tabşyrylýar.
   Ваши данные передаются нашим специалистам, после этого Наш специалист в кратчайшие сроки готовить макет чехла под вашей модели телефон и отправить к вам на Email адрес или на ваш Line, VK для подтверждения. После подтверждение макета ваш чехол готовиться и передается курьеру или менеджеру по продажам.

Курьер

Biziň kurýerimiz siziň zakazyňyzy gysga wagtyň içinde görkezilen salga size oňaýly bolan wagtda eltip berer we gerekli bolan resminamalary resmileşdirer. Eger-de siz öňünden töleg geçiren bolsaňyz, kurýer size töleg çekini berer. Eger siz häli töleg geçirmedik bolsaňyz, nagt pul görnüşinde kurýere töläp bilersiňiz.

Zakaz etmek

Çehol zakaz etmek gaty aňsat!
Sahypanyň sag tarapynda ýa-da aşagynda "Goşmaça parametrler" bölümi bar.

1.  Sanawdan telefonuňyzyň modelini saýlaň.
2.  Sanawdan göwnüňize ýaran nusgany saýlaň 
3. Suratlaryňyzy her bir düwmejige birini ugradyň we geçip bolýança garaşyň.
4.  Sebede salyň. 
5.  Resmileşdirmek sahypayna geçiň we ähli gerekli bolan öýjükleri dolduryň, töleg usulyny saýlaň, eltip bermek hyzmatynyň usulyny saýlaň we Zakazy ugradyň.

Egerde siz adyňyz ýada familiýaňyz ýazylan çehol zakaz etjek bolsanyz 
1. "Adyňyz ýazgyly" şablony saýlaň we aşakdaky "Adyňyz ýazgyly" öýjüge adyňyzy ýa-da familiýaňyzy ýazyň.
2. Egerde atly çehola korona goýmak isleseňiz "Korona goýmalymy?" bölümde  "Hawa" sözüne bellik göýuň.
3.  Sebede salyň. 
4.  Resmileşdirmek sahypayna geçiň we ähli gerekli bolan öýjükleri dolduryň, töleg usulyny saýlaň, eltip bermek hyzmatynyň usulyny saýlaň we Zakazy ugradyň.

Egerde nusgalar göwnüňize ýaramasa, siz öz dizaýnyňyzy ýüklap zakaz edip bilersiňiz
1.  Sanawdan "Meniň dizaýnym" saýlaň  "Siziň dizaýnyňyz" öýjüge nähili dizaýn gerekligiňi giňizleşin ýazyň ýa-da özüňiziň taýynlan makediňizi ugradyň. 
2. Taýyn makedi tassyklamak üçin nirä ugratmalydygyny görkeziň we açakdaky saýlan ugruňyza salgyny ýazyň
3. Sebede goşuň.
4. Resmileşdirmek sahypayna geçiň we ähli gerekli bolan öýjükleri dolduryň, töleg usulyny saýlaň, eltip bermek hyzmatynyň usulyny saýlaň we Zakazy ugradyň.