• Hyzmat - Onlaýn surat çap etmek 10x15

Onlaýn surat çap etmek - ýokary hilli, çalt we dürli ölçeglerde


«Enaýy» internet dükany täze hyzmatyny. Biz size durmuşyňyzda bolup geçýän gyzykly wakalaryňyzy köpýyllyk ýadygär saklap galmaga kömek ederis. Egerde Siz öz wagtyňyzyň gadyryny bilseňiz, onda biziň «Online surat çap etmek» hyzmatymyzdan peýdalanyň! Biziň saýtymyzyň üsti bilen suratlaryňyzy online çap etmegi zakaz ediň! Ýagny oturan ýeriňizde suratlaryňyzy çap etdirip ýadygär galdyryň. Indi foto merkezlere baryp gymmatly wagtyňyzy ýitirmeseňizem bolýar, sebäbi «Enaýy» foto merkezi size öz internet dükanynda dürli hili hyzmatlaryny hödürleýär. Zakaz etmek gaty aňsat, siz biziň studiýamyza online suratlaryňyzy ugarsaňyz bolany. Soň diňe taýyn suratlaryňyzy almagyňyz galýar. Zakazyň ýerine ýetirilýän wagty — 45-60 min.Nähili işleýär?


Müşderi

Siz çap etdirjek suratlaryňyzy bize ugradýaňyz we Online çap etmek zakaz görnüşinde eltip bermek hyzmaty bilen resmileşdirýäňiz. Soň zakazy size oňaýly bolan töleg görnüşinde töläp bilersiňiz.
ÜNS BERIŇ! Surat ugratmazyňyzdan öň surat ugratmak dogry resmileşdirmek düzgünlerini okap görüň.

Biziň Menejerimiz

Zakaz gelenden soň biziň menejerimiz siz bilen zakaz baradaky maglumatlary doly tassyklamak üçin hökman habarlaşar we zakaz boýunça ähli soraglaryňyza jogap.

Surat öňarmak boýunça hünärmenimiz

Siziň ugradan suratlaryňyz suraty oňarýän hünärmenimize tabşyrylýär we gysga wagtyň içinde ýokary hilli surat çykarýan enjamlarda, laboratoriýalarda ýokary hilli kagyzlara çap ediler. Taýyn suratlaryňyz kurýere ýa-da menejere tabşyrylýar.

KURÝER

Biziň kurýerimiz siziň zakazyňyzy gysga wagtyň içinde görkezilen salga size oňaýly bolan wagtda eltip berer we gerekli bolan resminamalary resmileşdirer. Eger-de siz öňünden töleg geçiren bolsaňyz, kurýer size töleg çekini berer. Eger siz häli töleg geçirmedik bolsaňyz, nagt pul görnüşinde kurýere töläp bilersiňiz.

1. Ugradyljak suratlaryň hili gowy bolmalydyr sebäbi surat çap edilende owadan we hili gowy bolmaz.
2. Suratyň ölçegi kwadrat bolmaly däldir, şeýle bolan ýagdaýynda suraty doly çap edip bolmaýar we surat albomlaryňyzada ýerleşmeýär.
3. Suratyň minimal sany çap edilýän suratyň ölçegine görä 1-5 sany bolmaly.
4. Şu görnüşlerdäki faýllary ugradyp bolýar — .jpg | .jpeg | .png | .gif | .nef | .zip | .rar.
5. Suratlar ýüklenilende bir-birden ýüklenilýär we sebede göşulýär.

Eger siz bir gezekde köp sanly suraty ugratmak isleseňiz, ähli suratlaryňyzy bir sany ZIP arhiwe salyp ugradyp bilersiňiz. Eger käbir suratlary köpeltmeli bolsa, arhiwe salmazyňyzdan öň her bir köpeldilmeli suratlaryň adyny şu görnüşde üýtgetmeli:
"DSC_0021.jpg" -> "DSC_0021-2.jpg" - suratyň adynyň yzyndaky ikilik(-2) şu suratdan 2 sany çykarmalydygyny aňladýar. Eger 3 sany gerek bolsa, "DSC_0021-3.jpg" - şular ýaly.

Gaty aňsat suratyňyzy ýükleýäňiz, köpeltmeli sany bar bolsa ýazýaňyz we sebede oklaýaňyz. Indiki suratlaryňyzam edil şular ýaly edip ýüklemeli.
Sag tarapda ýa-da aşakda "Goşmaça parametrler" bölümi bar. Bölümde surat ýüklemek üçin düwme we suratyň kopeltmeli sanyny ýazmak üçin öýjük bar.

Suraty ýüklemek hem-de zakazy ugratmak üçin indikiler ýerine ýetiriň:
1. "Ýüklemek" düwmesine basyp çap etdirjek bolýan suratyňyzy saýlaň. Surat geçip bolýança garaşyň. Surat geçip bolandan soň suratyň biziň serwerimize ýüklenendigi barada habar görersiňiz.
2. Indi bolsa suratyň köpeltmeli sanyny görkezmeli. Eger suratdan birnäçe sany çap etmeli bolsa "Sany" öýjüge ýazyň.
3. Sanyny görkezeniňizden soňra, "Satyn almak" düwmesine basyň we suratyňyz harytlar sebedine haryt görnüşinde goşular. Surat sebede geçirilenden soňra, indiki suraty ýükläp bilersiňiz.
4. Haçanda ähli suratlaryňyz sebede goşulan bolsa Zakazy resmişleşdirmeli. Resmileşdirmek sahypasyna geçiň we öz maglumatlaryňyzy ýazyň, eltip bermek hyzmatyny saýlaň, töleg usulyny saýlaň we Zakaz ediň.
Suratyň häsiýetlendirmesi
Ini (sm) 10
Uzynlygy (sm) 15
Surat kagyz häsiýetlendirmesi
Glýans (Glossy)

Ses bermek

Bellik: HTML kodlar rugsat berilmeýär! Ýönekeý tekst ulanyň.
    Ýaman           Gowy

Hyzmat - Onlaýn surat çap etmek 10x15

  • Model: 10x15
  • Ambarda: Bar
  • 0.60 TMT

  • Başga walýutadaky bahasy - USD: $ 0.17

Goşmaça parametrler


Hyzlatlar, Onlaýn surat çap etmek